Download

Contacts

5А, Vozhdey Revolyutsii St., build. 2, 603054, Nizhny Novgorod


Tel./fax: +7 (831) 225-02-01,

                  225-03-33 — multi-channel,

info@omnimed.ru

zakaz@omnimed.ru

market@omnimed.ru